This site is best viewed with JavaScript enabled. Consult your browser help file or use the non-JavaScript version.
harar, harari LoginRegisterAdmin
Saay Harari Website

LÂTÎN

HARFIYÂCH

Harfizôbe matnafaʼle kompuyutarkhâdbe (computer) mêsab (install) yikhashzâl yitkhêtalzâl miwdâqbe môsha zâlbâw yagagnahal:

 

>> Download From openroad


XABA ZAYSIXÂCH ( CONSONANTS )

 

A       B      T      J     G     H      KH      D       R       Z          ZH

S      SH   CH   X    C      F       Q        K      XH       L          M

N     GN    W   Y

 

 

HACÎR XABA YASSÎXZÂLÂCH (SHORT VOWELS )

 

Likadôy          Lâstôy           Lukudi           Lukude           Lukudo

  A                     I                    U                   E                   O

 

 

ASXA (Likarêm )                 '

 

 

GUDÔR XABA YASSÎXZÂLÂCH (LONG VOWELS)

 

MAGÔDARLE HACÎR XABA YASSÎXZÂLU HARFIYÂCH LÂYZIYUBE ^ YINABRIBAYOHOL

 Alifôy Likadôy         Lâstâ yâ'               Lukudâ                       Lukudê                Lukudô 
                                     Likrêm                wâw Likarêm        yâ' Likarêm         wâw Likarêm 

          Â                                Î                             Û                              Ê                          Ô

 

 MAHDÎJA :

 ÂDA       QÂM            ÎR        HAKÎM        ÛN              QÂNÛN           ÊLAD         HÊRA          ÔR          QÔR 

 

MAXBAQ ( SHADDI )

  1. AHAD HARFI MUXXI ZITAYÂCHUW MAXBAQLE HARFIZO IXIFBE YITKATABÂL MAHDÎJA :

 

MAHDÎJA :

MUXXI          ARR       DAWWA        BALLA          HINNA

 

2. KÔT HARFI ZITAYÂCHUW MAXBAQLE MÊGAL HARFIZIYU MUXXI IXIFBE YITKATABÂL MAHDÎJA :

 

MAHDÎJA :

BAKKHÎL             ISSHÊT        HARBÂGGNO           GNÂGGNO

 

 DIBÂYA HARFIYÂCH

ARABI ARABI CUQTIYÂCHBE ZITNÂFAʼNASA YITKHÊTALZÂLU DIBÂYA HARFIYÂCH YINABRÂLU

Ḣ           GH       Ȧ         Ż         Ḋ       Ṡ        DH      Ṫ                                                      

  ث         ذ         ص      ض       ظ         ع           غ           ه

 

INGLÎZ INGLÎZ CUQTIYÂCHBE ZITNÂFAʼNASA YITKHÊTALZÂLU DIBÂYA HARFIYÂCH YINABRÂLU

 P      V

 

 ASXA

 1. AHAD HARFI BEHERLE ASXA HALTIGIR BÊQADZÊBE ZÂL HARFI LIKARÊM (SUKNA ) ZÂLBÂKUTBE YITQARAÂL

 

 MAHDÎJA :

MABLA'          IBI'           RA'YI         GAZ'I          USU'

 

2. KÔT HARFIBE ZICCHÊKHALU HARFIYÂCH AMINTA AZZIYÂCHUW MAXBAQLE IXIFBE ZITKATABU HARFIYÂCH
MÂBEYNABE ASXA HALTIGIR HARFIYÂCHZO ISMUXXI HARFIKUTBE YITQARAÂLU

 

MAHDÎJA :

RÂG'NAT         IS'SHIÎSHTI          BAK'KHI          MAG'GNA         HÊG'NA

 

 

 

 

 

ሐርፊያች

ጠበ ዘይሲጣች

እ        ብ        ት        ጅ        ግ         ሕ        ኽ         ድ        ር       ዝ        ዥ

ስ         ሽ        ች       ጥ        ጭ        ፍ         ቅ         ክ        ዽ       ል        ም

ን        ኝ         ው       ይ

ዲባየ ሐርፊያች

አረቢ

ህ        ኅ       ዕ       ⶵ       ጵ       ጽ        ፅ     ሥ       

 ث      ذ      ص      ض       ظ     ع        غ        ه

 ኢንጊሊ́ዝ

ፕ        ቭ

 

ጠበ የስሲ́ጥዛላች

 ሐጪ́ር ጠበ የስሲ́ጥዛላች ጉዶ́ር ጠበ የስሲ́ጥዛላች

 

  ሐጪ́ር ጠበ የስሲ́ጥዛላች ጉዶ́ር ጠበ የስሲ́ጥዛላች  

ላቲ́ን

ሊከዶ́ይ

ላስቶ́ይ

ሉኩዲ

ሉኩዴ

ሉኩዶ 

አሊፎይ

ሊከዶ́ይ

ሉኩዳ

ዋው

ሊከሬ́ም

ላስታ

ያእ

ሊከሬ́ም

ሉኩዴ́

ያእ

ሊከሬ́ም

ሉኩዶ́

ዋው

ሊከሬ́ም

ሊከሬ́ም

  A   I U E O Â Û Î Ê Ô
A ኡ́ ኢ́ ኤ́ ኦ́
B ቡ́ ቢ́ ቤ́ ቦ́
T ቱ  ቱ́ ቲ́ ቴ́ ቶ́
ጁ́ ጂ́ ጄ́ ጆ́
G   ጉ́ ጊ́ ጌ́ ጎ́
ሑ́ ሒ́ ሔ́ ሖ́
KH ኹ́ ኺ́ ኼ́ ኾ́
D   ዱ́ ዲ́ ዴ́ ዶ́
ሬ́ ሪ́ ሬ́ ሮ́
Z ዙ́ ዚ́ ዜ́ ዞ́
ZH  ዡ́ ዢ́ ዤ́ ዦ́
ሱ́ ሲ́ ሴ́ ሶ́
SH  ሹ́ ሺ́ ሼ́ ሾ́
CH  ቹ́ ቺ́ ቼ́ ቾ́
ጡ́ ጢ́ ጤ́ ጦ́
ጩ́ ጪ́ ጬ́ ጮ́
ፉ́ ፊ́ ፌ́ ፎ́
ቁ́ ቂ́ ቄ́ ቆ́
ኩ́ ኪ́ ኬ́ ኮ́
XH  ዹ́ ዺ́ ዼ́ ዾ́
L ሉ́ ሊ́ ሌ́ ሎ́
M ሙ́ ሚ́ ሌ́ ሎ́
N ኑ́ ኒ́ ኔ́ ኖ́
GN ኙ́ ኚ́ ኜ́ ኞ́
W ዉ́ ዊ́ ዌ́ ዎ́
Y ዩ́ ዪ́ ዬ́ ዮ́
                       

 

Home | Afocha | Contact Us |